בס''ד

Daily Schedule for Learning the Alter Rebbe’s Shulchan Aruch

Horav Aharon Gold, Shlita, of Kiryat Gat, has designed a schedule for learning the Alter Rebbe’s Shulchan Aruch in a systematic fashion. The entire cycle is completed in several years, but each day’s portion can be studied in a brief amount of time. Thus, it’s extremely feasible to remain on schedule. By investing just several minutes a day, one can obtain an extraordinary amount of knowledge in a wide range of Halachic topics.

New!Click Here for 5778 Schedule in pdfNew!Click Here for Last Year’s (5777) Schedule in pdf

Sat, Nov 18, 2017; כט חשון תשע״ח
חודש חשון
סעיףסימןיום
אתחא
א-דתכטב
ה-חתכטג
ט-יגתכטד
יד-יטתכטה
א-גתלו
א-בתלאז
ג-התלאח
ו-יאתלאט
א-התלבי
ו-טתלביא
י-יבתלביב
א-ותלגיג
ז-טתלגיד
י-יגתלגטו
יד-יחתלגטז
יט-כגתלגיז
כד-כזתלגיח
כח-כטתלג יט
לתלג כ
לא-לגתלג כא
לד-לזתלג כב
לח-מגתלג כג
א-התלד כד
ו-זתלד כה
ח-יאתלד כו
יב-טזתלד כז
א-דתלה כח
א-גתלו כט

Click on a day to see that day’s Shiur at ChabadLibrary.org
(Click on >> to move forward, << to move backwards)

Choose another month:
Get the free LearnShulchanAruch App for your mobile device!
(To install the app, click the appropriate link, below)

App Store GraphicFor your iPhone/iPod/iPad from the Apple App Store

Amazon Apps StoreFor your Android device from the Amazon Appstore

Android GraphicFor your Android device. (Download and install.)

Privacy Policy This site may be viewed on your Blackberry.
Learn Kiddush Hachodesh
A set of notes aiding in the study of the Rambam's Hilchos Kiddush HaChodesh
(From a lecture series given by Shmuel Einstein at Yeshivas Ohr Elchonon Chabad)

(Click here to download the lecture notes pdf file)

Kiddush Hachodesh Shiurim on Video
Click here to watch video